'ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม'

โครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ

วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

QR CODE :

เอกสารประกอบ

-
-
-