'ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม'

โครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมอง
และโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

ณ สุโขทัย เออริเทจ รีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย

QR CODE :