โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566

วันที่ 24-03-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ มีนางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาล และพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ มีพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรม จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566