โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข่าวรอบทิศถิ่นไทย หุ่นยนต์ฝึกเดิน ตัวแรกของภาคเหนือ รพ.ประสาทเชียงใหม่
เครื่องฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์


ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(27 พย 62)

เผยแพร่เมื่อ 27-11-2562
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมการแพทย์ (Health Literacy) ผ่านระบบ VDO conference

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2562
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรม “Health Service Seamless Care for Ageing Population Training Programme in Thailand”

เผยแพร่เมื่อ 15-11-2562
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
องค์กรแพทย์
รายงานด้านการเงิน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .