โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”VDO โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# รายการ  
"โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ขอแสดงความยินดีแด่...
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เนื่องในโอกาสรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563"

“The new normal medical service” การแพทย์วิถีใหม่
รอบทิศถิ่นไทย หุ่นยนต์ฝึกเดิน ตัวแรกของภาคเหนือ วันที่ 17 กันยายน 2562
We Change World Change ช่อง 5
แนะนำโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่