เอกสารประกอบการอบรม

วันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course)


ณ โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ อ. เมือง จ เชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการอบรม คลิก

Thailand 4.0& Neurological disease คลิก

Stroke Service Planคลิก

Stroke StrokeFast Track multidisciplinary approacคลิก

NIHSS-Tคลิก

Stroke score and scalesคลิก

Signs and symptoms of Strokeคลิก

Development of stroke fast track care Thrombolysis treatment คลิก

MANAGEMENT OF HEMORRHAGIC STROKE คลิก

Neurological Examination คลิก

STROKE : Rapid loss of brain function คลิก

Ischemic stroke Managment คลิก

Nursing Intervention of acute ischemic stroke and specific nursing care and stroke care map คลิก

Complications of Stroke :Prevention and treatment คลิก

Stroke Rehabilitation คลิก

Pharmacology of Antithrombotic agent คลิก

Discharge planning and counseling คลิก