แนะนาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเปิดให้บริการเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการปรึกษา แนะนำ ประสานงาน
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือคลี่คายปัญหาความกังวลใจให้ผู้รับบริการและประชาชน ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้รับบริการ
                          สามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยความมั่นใจ และป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน

    สถานที่ตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ ชั้น ๑ อำคำรผู้ป่วยนอก
    เวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

   วัตถุประสงค์
   ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ คำแนะนำการใช้บริการ รับเรื่องร้องเรียน และประสำนงานแก้ไขปัญหา และคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้รับบริการ และประชาชน
   ๒. สร้างความร่วมมือ และประสานงานภายในหน่วยบริการ เพื่อการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร เพื่อประสานดำเนินการจนหาข้อยุติของข้อร้องเรียนนั้นๆและรายงานให้หน่วยงานและหรือผู้ร้องเรียนทราบถึงข้อยุติดังกล่าว
๒. คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาข้อร้องเรียน สืบเสาะข้อเท็จจริงและสรุปรายงานผลการดำเนินงำนให้ประธานคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
๓. ประธานคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน มีหน้ำที่ความรับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสืบเสาะข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาสรุปแนวทางการแก้ไขยุติข้อร้องเรียนและเสนอความคิดเห็นต่อผู้อำนวยการเพื่อยุติข้อร้องเรียนในกรณีที่ข้อร้องเรียนนั้นๆไม่สามารถหาข้อยุติได้

รายนามคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
     ๑. รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประธาน
     ๒. รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รองประธาน คนที่ ๑
     ๓. รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รองประธาน คนที่ ๒
     ๔. หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา คณะกรรมการ
     ๕. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
     ๖. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณะกรรมการ
      ๗. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก คณะกรรมการ
     ๘. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน คณะกรรมการ
     ๙. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ
     ๑๐. นางสายนที ไทยสวัสดิ์ คณะกรรมการและเลขานุการ
     ๑๑. นางวาสนา ศรีวิชัย คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ