โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

“ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคระบบประสาทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน วิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2564”

CSS MenuMaker

งานวิจัย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ผลงานวิจัย ปี 2560
TYPE
ARTICLE
วิจัย
ต้นทุนประสิทธิผลของการผ่าตัดกระดูกต้นคอด้านหน้าในผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงจากการกดทับ ไขสันหลังส่วนคอด้วยการใช้ Expandable Corpectomy Device เปรียบเทียบกับการผ่าตัดกระดูกต้นคอด้านหลัง
วิจัย
Propective randomized, double-blind controlled trial
วิจัย
การเปรียบเทียบการใส่ท่อหายใจโดยใช้ Glidescope video laryngoscope กับ Maccintosh direct laryngoscope ในผู้ป่วยที่ได้รับการจับยึดศีรษะและกระดูกสันหลังส่วนคอให้อยู่ในแนวตรง

วิจัย
ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยอาการปวดหลังร้าวลงขาโดยวิธีฉีดยาบริเวณรากประสาท เปรียบเทียบกับฉีดยาบริเวณช่องกระดูกสันหลัง

วิจัย
อุบัติการณ์แผลกดทับในผู้ป่วยโรคระบบประสาทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่