โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


CSS MenuMaker

งานวิจัย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ผลงานวิจัย ปี 2561
TYPE
ARTICLE
วิจัย
เปรียบเทียบประสิทธิผลของคู่มือดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบเดิมและแบบใหม่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วิจัย
ความสัมพันธ์ของคะแนนการวางแผนกระทำการเคลื่อนไหว (Praxis) กับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วิจัย
อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วิจัย
การศึกษาความชุกของภาวะโรคหลอดเลือดสมองเสื่อมหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในภาคเหนือ

วิจัย
การพัฒนาสูตรอาหารทางสายยางที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วิจัย
ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยอาการปวดหลังร้าวลงขาโดยวิธีฉีดยาบริเวณรากประสาท เปรียบเทียบกับฉีดยาบริเวณช่องกระดูกสันหลัง
วิจัย
ความต้องการแนวทางนิเทศทางการพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วิจัย
ประสิทธิผลการใช้แบบติดตามปัญหาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วิจัย
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันและผู้ดูแล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วิจัย
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและผู้ดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่