โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่:   26-11-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในการนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าวได้มีการอภิปรายแนวทางการดำเนินงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การบรรยายแผนยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ VS DMS Reform ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561