โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 1

วันที่ 15-02-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 และร่วมเป็นวิทยากรถวายองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ สามเณรต่อไป โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564