โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 16-02-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการวางแผนเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของบุคลากร เตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการระบาดในระลอกใหม่และมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยมีการเก็บสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจส่วนบน (nasopharyngeal swab) ในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้าและภาคบ่าย มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564