โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18-02-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จัดโครงการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินสถานะสุขภาพ การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสามารถในการดูแลตนเอง สร้างขวัญกำลังใจ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดกรองและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลตำบลน้ำแพร่ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ และร่วมออกกำลังกาย Exercise Break ระหว่างการประชุม และมีนางละไม กันทะเสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแพร่ ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564