โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18-02-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเก็บสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจส่วนบน (nasopharyngeal swab) ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ที่เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการวางแผนเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของบุคลากร เตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากมีการระบาดในระลอกใหม่และมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 18- 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเช้าและภาคบ่าย ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564