โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กรมการแพทย์ร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงาน รองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 02-04-2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการมอบวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จำนวน 2,000 โดส และหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน COVID-19 และฝุ่นควัน PM2.5 พบปะผู้บริหารจังหวัด/อำเภอ มอบนโยบายการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ และสถานการณ์การระบาดของ COVID -19 จากนั้นเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไม่สงบ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยมีแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ แพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ และนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564