โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองคุณภาพ Re - Accreditation ครั้งที่ ๓
วันที่:   07-03-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมและให้นโยบายการทำงานคุณภาพเพื่อรับการประเมินรับรองคุณภาพ Re-Accreditation ครั้งที่ ๓ ในการนี้มีรองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้แทนระบบงานสำคัญเข้าร่วมประชุม โดยระหว่างการประชุมมีการออกกำลังกายประกอบเพลงดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี ของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑