โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-28 เมย 64

วันที่ 27-04-2564

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และแพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ ( New Normal Medical Services) โดยมีบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้ผู้ป่วย ได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงผ่านระบบ VDO Call Line Application จำนวน 4 ราย และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 57 ราย เพื่อลดการเดินทาง ข้ามจังหวัดและอำเภอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เดือนเมษายน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564