โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) ณ โรงพยาบาลพะเยา
วันที่:   22-03-2561

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา และนายแพทย์วาสิน กล่อมวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลร่วมเปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มทักษะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดทั้งสร้างเครือข่ายวิชาการทางการแพทย์ด้านระบบประสาทในเขตภาคเหนือ โดยมี แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 7A ชั้น 7 อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลพะเยา