โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร ขนม และเครื่องใช้

วันที่ 11-05-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอาหาร ขนม และเครื่องใช้ จากผู้บริจาค ได้แก่ คุณรุ่งทิพย์สุดา บุญจอม,คุณนุ้ยและคุณพอล,คุณหิรัญ ยงพานิช และคุณพีรยา สมศักดิ์ ตามลำดับ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564