โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-12 พค 64

วันที่ 12-05-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานแผนการดำเนินการ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มโรค และรายงานครุภัณฑ์ทางการแพทย์โดยมีทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564