โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร

วันที่ 12-05-2564

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซิโนแวค เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 38 คน ระยะเวลาห่างจากเข็มแรก 21 วัน หลังฉีดวัคซีนมีการสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนกลับ ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ Co-Vaccine และให้ผู้รับการฉีดวัคซีนประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนใน 1 วัน 7 วันและ 30 วันใน Line Official Account “หมอพร้อม”ทั้งนี้มีบุคลากรที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรก 2 ราย ติดภารกิจ จึงทำการเลื่อนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 และอีก 1 สัปดาห์ จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564