โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) -2 มิย 64

วันที่ 02-06-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การบริหารจัดการวัคซีน รายงานครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการปรับปรุงหอผู้ป่วย โดยมีทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564