โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-4 มิย 64

วันที่ 04-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และนางสุพัตรา ปวนไฝ หัวหน้างานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing) แก่ผู้ป่วยหลังจำหน่ายกลับบ้าน เพื่อให้ได้รับการดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการประสานการดูแลจากสถานพยาบาลใกล้บ้าน ญาติหรือผู้ดูแลมีความมั่นใจสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง โดยผ่านระบบ VDO Call Line Application จำนวน 3 ราย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564