โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (6 มิย 64)

วันที่ 07-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วย พยาบาล เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ เปิดให้บริการ“คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุ ได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวก แก่ญาติในการใช้เวลาวันหยุดในการดูแลผู้ป่วย และร่วมในการรักษากับทีมบุคลากรทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1 ของเดือน มีการตรวจรักษาโดยแพทย์อายุรกรรมประสาท ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ คัดกรองปัญหาสุขภาพ รวมถึงการใช้ยาในผู้สูงอายุ ซึ่งคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาเปิดดำเนินตามการนโยบายกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564