โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (9 มิย 64)

วันที่ 09-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา (ปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.- 16.00 น.) และแพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ปฏิบัติงานเวลา 16.00 น. – 08.00 น. วันถัดไป) พร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ ประธานราษฎร์ และนางณัฏฐา นิลแก้ว พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วม หน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.33) ส่วนแยกเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564