โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจเชิงรุกในการตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -21 กค 64

วันที่ 21-07-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจเชิงรุกในการตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรด่านหน้า และญาติผู้ดูแลผู้ป่วย ด้วยวิธี Rapid Antigen Test เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและครอบครัว โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน 31 ราย ผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ COVID-19) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564