โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-2 สค 64

วันที่ 02-08-2564

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) โดยมีบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงผ่านระบบ VDO Call Line Application และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 51 ราย เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัดและอำเภอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564