โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท

วันที่ 02-08-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2564 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการพยาบาลทางวิกฤตระบบประสาทให้แก่พยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือ ให้มีความสามารถเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงและความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ผู้ป่วยผ่านพ้นระยะวิกฤตทางระบบประสาทได้อย่างปลอดภัย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 79 คน ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ 69 คน ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 10 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 8 อาคาร 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564