โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่
วันที่:   02-05-2561

ฝ่ายการเงินและบัญชีร่วมกับฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลในครอบครัวสังกัดโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประชาชน ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ หอประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561