โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดการบรรยายทางวิชาการเรื่องระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียง
วันที่:   03-05-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลจัดการบรรยายทางวิชาการเรื่อง ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียง โดยมีอาจารย์ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤดี ลาสุขะ และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการบรรยาย ระหว่างการบรรยายมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์นวัตกรรมป้องกันการตกเตียงเพื่อนำไปทดลองใช้ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561