โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
วันที่:   04-05-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมี รศ.ฉวีวรรณ ธงชัย เป็นวิทยากร ในการบรรยายแก่พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลชุมชนในเขตภาคเหนือเข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลในเขตภาคเหนือได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561