โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) ณ โรงพยาบาลลำพูน

วันที่ 07-05-2561

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มทักษะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดทั้งสร้างเครือข่ายวิชาการทางการแพทย์ด้านระบบประสาทในเขตภาคเหนือ โดยมีนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศรีหริภุญชัย ชั้น 4 โรงพยาบาลลำพูน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561