โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน
วันที่:   23-05-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อเป็นการให้คำมั่นที่จะบริหารหน่วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความสุจริตเที่ยงตรง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ หลังจากพิธีมีการออกกำลังกายเพลงดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยีตามนโยบายกรมการแพทย์ ณ ลานกิจกรรมผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561