โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 10 กย 64

วันที่ 10-09-2564

แพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน จำนวน 2 ราย โดยแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาลและการดูแลป้องกันตนเอง ตามมาตรการ DMHTT ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564