โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป

วันที่ 14-09-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านในกลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป โดยมีพระมหานรเทพ ชยวุฑฒิญาโณ บรรยายพระธรรมเทศนา และมีแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา นายแพทย์หัสนัยน์ บรรทัดธรรม นายแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนางวราภรณ์ กุศลงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากร ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และมีพระคิลานุปัฏฐาก และอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ร่วมอบรม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564