โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 78/2564

วันที่ 13-09-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 78/2564 โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรคการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ และติดตามการบริหารจัดการวัคซีนของหน่วยฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นการดำเนินงาน ซึ่งมีโรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564