โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2
วันที่:   29-05-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 โดยมีนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ภญ.อำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมตรวจราชการจาก สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าประชุม และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561