โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2
วันที่:   30-05-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร ,นางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว และนางสาวจตุพร พานอ่อง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561