โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560
วันที่:   31-05-2561

นางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้รับโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 จากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในชื่อผลงาน “ประสิทธิผลการใช้โปรแกรมการดูแลตามระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและคุณภาพ” และนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครฯ