โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561
วันที่:   01-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561 โดยการฉีดวัคซีนให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและลดความเสี่ยงของบุคลากรในโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561