โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)
วันที่:   04-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา นางสาวพัชร มธุรมน และนางระวีวรรณ พิสิฐพงศ์ธร พยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมอง เข้าร่วมการประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561