โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการวิชาการสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล
วันที่:   07-06-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการวิชาการสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล เพื่อทบทวนองค์ความรู้ด้าน Neuro Anatomy และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน – พฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ในการนี้แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้กล่าวปิดโครงการและขอบคุณวิทยากรอาจารย์นายแพทย์สุชาติ พุทธิเจริญรัตน์ ที่ได้มาให้ความรู้ตลอดระยะเวลาการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561