โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ”
วันที่:   25-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยจากการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจากงานประจำ รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทางด้านระบบประสาท โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561