โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้ง สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   26-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้งสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และผลการดำเนินงานของสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โดยมี ภญ.อำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม และรับฟังข้อเสนอแนะบทบาทหน้าที่ของสำนักการแพทย์เขตสุขภาพในการร่วมตรวจราชการและนิเทศติดตามปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ให้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งติดตามประเด็นการร่วมดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุทางสมองจังหวัดเชียงใหม่ของ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในช่วงวิกฤตการณ์ขาดแคลนประสาทศัลยแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561