โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท
วันที่:   27-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท ในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาทให้แก่พยาบาลวิชาชีพในเขตภาคเหนือให้สามารถดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาทอย่างมีคุณภาพ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ความพิการ และอัตราการเสียชีวิต เนื้อหาอบรมประกอบด้วยการดูแลผู้ป่วยลมชักในภาวะวิกฤต การดูแลระบบหายใจ การติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก การใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาท และการพยาบาลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ทั้งนี้มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลเอกชนในเขตภาคเหนือ จำนวน 110 คนเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 3 โรงแรมยูนิมมาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่