โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังระบบประสาท
วันที่:   11-07-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังระบบประสาท สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความรู้ เนื่องจาก อสม.เป็นเครือข่ายสุขภาพในระดับชุมชน เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย มีหน้าที่กระจายความรู้ทางด้านสุขภาพ ทำให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังระบบประสาทได้ โดยหลังจากพิธีเปิดมีการออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยีของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561