โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
วันที่:   11-07-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานคณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร นางสาวพัชร มธุรมน นางสุรีรัตน์ ประธานราษฎร์ และนางสาวพรรณพิศา นันตาวัง จากสักนักการแพทย์เขตสุขภาพ ที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม C71 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561