โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
วันที่:   13-07-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานคณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service Plan) เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุม C71 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561