โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 24-07-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานคณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พร้อมด้วย นางสาวรุจิรา อักษร นางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ นางสาวจตุพร พานอ่อง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และนางสาวธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ จากสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดพะเยา และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561