โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองก่อนเข้าทำงาน

วันที่ 04-01-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองก่อนเข้าทำงาน สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และครอบครัว จำนวน 221 ราย มีผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ COVID-19) โดยปรับใช้ตามมาตรการ V-U-C-A เพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและครอบครัวหลังเทศกาลปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565