โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์
วันที่:   01-08-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสุดารัตน์ กอผจญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงสิริกันยา วิเศษคุบต์ แพทย์อายุรกรรมประสาท ในโอกาสต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ ให้แก่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561